PONENTS 1r DIA


Mª TERESA PEDRAZ GÓMEZ

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid (1982), experta en Legislació empresarial i Assessorament a empreses, especialitzada en Traducció jurídica per la Universitat Nacional d'Educació a Distància, com a docent ha impartit classes a Escola Oficial d'Idiomes y a Instituts d'Educació Secundària.

Es Assessora Tècnica-Docent, responsable del Programa Grundtvig d'Educació de Persones adultes, per al que, entre altres funcions, s'ocupa de l'assessorament i la difusió de programa, la relació amb les Agencies Nacionals europees, la gestió de projectes i la coordinació amb les Conselleries d'Educació de les CCAA. Així mateix, participa com a experta en projectes d'Agències Europees per al desenvolupament de programes d'alfabetització de persones adultes en països candidats a la Unió Europea.


Ha participat en reunions de coordinació amb responsables del programa d'altres Agències Nacionals a Brussel·les i ha col·laborat amb la Comissió Europea en la celebració de Conferencies de valorització ("A Decade of Grundtvig"; "Grundtvig and Education in Prisons"; "Seminar for National Agencies on Inclusion") i en la preparació de seminaris de contacte europeus ("Lifelong learning paths in alternative environments"; "Lifelong learning: a key to emloyability"). En coordinació amb la Subdirecció general d'Aprenentatge al llarg de tota la vida, ha organitzat jornades nacionals com la "Conferencia de Coordinación de recursos para el Aprendizaje a lo largo de la vida" dins de la programació de la Presidència espanyola de la Unió Europea.

Va ser Directora del CIDEAD (Centre per a la Innovació y el Desenvolupament de l'Educació a Distància) del Ministeri d'Educació, des del que es gestiona l'Educació reglada a distància del sistema educatiu espanyol, el Programa d'anglès a Distancia "That's English!", el Curs de Formació per a Professors d'Educació a Distancia i l'elaboració i distribució de materials educatius  online per a l'alumnat del CIDEAD.


BLANCA ADMETLLA RIBALTA 
Assessora Técnica Docent a la Divisió Comenius-Grundtvig de la OAPEE. Barcelona 1962.

Llicenciada en Filología Anglesa per la Universitat Complutense de Madrid, pertany al cos de Professors d'Ensenyament Secundari des de 1987. Com a docent, ha impartit classes de llengua anglesa, llengua i literatura castellanes i espanyol com a llengua estrangera a alumnes de secundària, estudis artístics i a persones adultes, en diversos centres públics de la nostra geografía. Ha publicat i traduït materials relacionats amb l'ensenyament de l'anglès i ha participat com a evaluadora i formadora de projectes educatius d'àmbit nacional i europeu.

Com a Assessora Técnica Docent del Ministeri d'Educació, ha estat cap de Servei de Informació i Orientació Professional a la SG de Formació Professional i ha treballat a la SG de Cooperació Territorial coordinant el Premi Marta Mata, i ha col·laborat amb la gestió del Programa Arce i Biblioteques Escolars. La seva vinculació als Programes Europeus sorgeix a l'any 2006, a través del seu treball com a adjunta de direcció de l'Agència Leonardo da Vinci, i es consolida l'any 2007 amb la creació del Departament d'Evaluació i Control de la OAPEE, de la que va ser cap d'Àrea. Actualment treballa com a gestora de diverses accions del Programa Grundtvig, entre les que s'hi troben les Associacions d'Aprenentatge i les Ajudanties.

NEUS LORENZO GALÉS

Neus Lorenzo Galés és Inspectora d'Educació i actualment Cap de Servei de Llengües Estrangeres d'ensenyament de Catalunya. Ha estat també Cap Adjunta a la Subdirecció General de la Inspecció d'educació i representant de les Comunitats Autònomes al Comitè del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Comissió Europea a Brussel·les.

Amb més de 25 anys d'experiència, la Neus Lorenzo ha estat professora a les diferents etapes educatives, des de l'educació primària i secundària a l'ensenyament universitari i ha participat en la docència de cursos Internacionals del Consell d'Europa, com ara els Cursos Pestalozzi i de l'Anna Lindh Fundation. Ha col·laborat també en la formació del professorat a Catalunya, dels equips directius i dels assessors del Departament d'educació de Catalunya en els àmbits de les llengües, les metodologies integrades i competencials, l'avaluació, el lideratge educatiu, els programes europeus i els projectes internacionals, i la mobilitat internacional de l'alumnat en el context europeu.

Té amplia experiència en la creació de materials educatius i llibres de text en llengua castellana, catalana i anglesa per editorials especialitzades com ara McGrau-Hill, Oxford University Press, Richmond-Santillana, Océano i Graó. Ha participat en nombroses xarxes internacionals, tant virtuals com presencials, relacionades amb la Cooperació educativa, el Plurilingüisme, l'AICLE (Aprenentatge Integrat de Llengua i Continguts) i l'aprenentatge de les llengües de la nova ciutadania: Kidlink, European SchoolNet, MyEurope, Iberocultures...

Actualment coordina accions innovadores per desenvolupar el projecte lingüístic plurilingüe amb el Pla d'Accions pel plurilingüisme efectiu de l'alumnat, del Departament d'Ensenyament de Catalunya. Ha promogut, en especial, les metodologies CLIL i els Plans Experimentals de Llengües Estrangeres (PELE, PILE, amb escoles que desenvolupen parts del currículum en diverses llengües), els Ajuts a l'Aprenentatge actiu d'idiomes (borses de mobilitat a l'estranger per l'alumnat de secundària) i els programes Comenius, eTwinning i Grundtvig, entre d'altres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada